Analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole  (diagnoza)

 

1. Zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobem realizacji zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, zadaniem nauczyciela jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

2. Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc m.in. nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej.

3. Celem analizy jest także zgromadzenie informacji, które po przekazaniu rodzicom mają im pomóc w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je wspomagać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do ich potrzeb.

4. Nauczyciel realizując zajęcia - zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego - powinien zawsze je indywidualizować, dostosowując swoje działania do potrzeb dziecka i jego możliwości rozwojowych.

MEN - materiały informacyjne

Diagnoza przedszkolna - materiały dla rodziców i nauczycieli

Kogo obejmuje diagnoza przedszkolna

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

ORE - materiały informacyjne

Gotowość szkolna - odpowiedzi na pytania rodziców