Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

 

1. Podstawą udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach jest zespołowa praca nauczycieli i specjalistów, polegająca na rozpoznawaniu potrzeb uczniów, planowaniu sposobów ich zaspokajania, wspólnym ocenianiu efektów wdrożonej pomocy, planowaniu sposobów wsparcia rodziców oraz współdziałania z instytucjami wspierającymi przedszkole czy szkołę w tym zakresie.

2. Podstawą objęcia ucznia, o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pomocą psychologiczno-pedagogiczną jest nie tylko opinia lub orzeczenie poradni, ale również rozpoznanie dokonane przez nauczyciela lub specjalistę prowadzącego zajęcia z uczniem. Analizując potrzeby ucznia, zespół będzie wskazywał zakres i formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zalecany czas jej trwania.

3. Nowe rozwiązania stwarzają jednorodne warunki kształcenia tej grupy uczniów. Ich edukacja opiera się o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, opracowane przez nauczycieli i specjalistów prowadzących z nimi zajęcia. Taki program będzie opracowywany dla każdego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, niezależnie od rodzaju i typu szkoły do jakiej uczęszcza, a więc również w szkołach ogólnodostępnych, które dotychczas nie miały tego obowiązku.

4. Dla dzieci i młodzieży posiadających opinie poradni psychologiczno - pedagogicznej lub rekomendacje uczących ich nauczycieli do objęcia pomocą zakładana będzie karta indywidualnych potrzeb ucznia, określająca zakres koniecznego wsparcia. Praca z tymi uczniami przebiegać będzie na podstawie planu działań wspierających, opracowanych odpowiednio do indywidualnych potrzeb dziecka.

MEN – materiały informacyjne.

W roku 2011 kontynuowana była realizacja projektu systemowego Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia.

Opracowany został   poradnik adresowany do rodziców dzieci i młodzieży, którego celem jest przekazanie rodzicom informacji, w jaki sposób mogą włączyć się w udzielanie ich dziecku wsparcia w przedszkolu czy szkole. W nowej wdrażanej formule organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego w przedszkolach, szkołach i placówkach, w sposób szczególny podkreślona została rola rodziców w organizowaniu pomocy dla dziecka. Nowe regulacje kładą duży nacisk na współpracę szkoły z rodzicami i zapewniają rodzicom większy wpływ na edukację ich dzieci. Rodzice mogą uczestniczyć w spotkaniu zespołu nauczycieli i specjalistów analizującego  sytuację ich dziecka oraz określającego obszary, w których potrzebuje ono wsparcia. W poradniku znajdują się ważne dla rodziców informacje wynikające z przepisów prawa, które pozwolą lepiej zrozumieć, w jaki sposób zmieni się organizacja pomocy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach oraz jak o taką pomoc wnioskować.

Moje dziecko w przedszkolu i szkole. Poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.