Prawa i obowiązki dziecka w Publicznym Przedszkolu  w Zespole Szkół im. Celestyna Kamińskiego

w Dąbrowie Chełmińskiej

Dziecko w przedszkolu ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka w tym do:

  • Prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
  • Poszanowania wszystkich potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania.
  • Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej.
  • Wyrażania swoich uczuć i myśli.
  • Umożliwienia zdobywania nauki przez zabawę z uwzględnieniem indywidualnych możliwości.
  • Opieki i ochrony.

Dziecko w przedszkolu ma zagwarantowane prawo do:

a. posiadania własnego zdania i możliwości wyrażania go,

b. wyrażania, czego potrzebuje jednak nie wymuszać tego,

c. wyboru własnej aktywności,

d. postępowania zgodnie z własną logiką,

e. podejmowani decyzji i doświadczania ich konsekwencji,

f. zmiany własnego zdania,

g. odnoszenia sukcesów,

h. popełniania błędów i ich naprawy,

i. tego, by: „nie wiedzieć, nie rozumieć, nie znać”,

j. zdobywania wiedzy, uczenia się i doświadczania,

k. swojej prywatności, samotności - jeżeli tego potrzebuje,

l. właściwie zorganizowanego procesu edukacji zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i pracy odpowiadające jego potrzebom, zainteresowaniom i możliwościom psychofizycznym, zgodnego z tempem indywidualnego rozwoju,

ł.  szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

m.  ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

n. ochrony i poszanowania jego godności osobistej oraz własności,

o.  doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względem bezpieczeństwa własnego i innych),

p.  aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,

r. odkrywania, pobudzania i wzmacniania własnego potencjału twórczego,

s.  przestrzegania praw dziecka określonych w niniejszym statucie.

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek, w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów, przestrzegać wszelkich  umów zawartych z nauczycielką, a w szczególności:

a. postępować zgodnie z umowami wypracowanymi w grupie,

b. przestrzegać ustalonych w przedszkolu zasad bezpieczeństwa,

c. w kontaktach z rówieśnikami szanować prawa innych dzieci,

d. szanować własność wspólną i osobistą,

e. szanować pracę własną oraz pracę innych,

f. w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi posługiwać się ogólnie przyjętymi zwrotami grzecznościowymi.