ROCZNY PLAN PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ZESPOLE SZKÓŁ IM. CELESTYNA KAMIŃSKIEGO

W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN

ODPOWIEDZIALNY

1. Poznanie środowiska wychowawczego każdego dziecka oraz jego ogólnego rozwoju celem jednokierunkowości oddziaływań domu i przedszkola

1. Realizacja Programu Adaptacyjnego

maj-listopad

nauczycielki

2. Obserwacja dzieci w czasie samorzutnych zabaw i podczas

zabaw organizowanych z cała grupą - prowadzenie kart obserwacji

cały rok

nauczycielki

3. Ogólne zebranie z rodzicami – przedstawienie działań wychowawczych i dydaktycznych

wrzesień

nauczycielki

4. Prowadzenie rozmów z rodzicami na temat dziecka – uwagi, wnioski z obserwacji, wymiana informacji.

cały rok

nauczycielki

5. Oddziaływanie na rodziców poprzez:

  • kącik informacyjny,
  • zajęcia otwarte,
  • uroczystości,
  • warsztaty,
  • zebrania z rodzicami.

cały rok

nauczycielki

6. Współpraca z Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną w Bydgoszczy

cały rok

nauczycielki

2. Promowanie działań kształtujących szacunek do każdego człowieka

1.Wdrażanie do podporządkowania się ustalonym normom postę-powania w grupie rówieśniczej, praca nad zdyscyplinowaniem grupy.

na bieżąco

 

nauczycielki

2. Wyrabianie nawyków kulturalnych, prawidłowego zachowania się poprzez gry i zabawy dydaktyczne.

na bieżąco

nauczycielki

3. Zwracanie uwagi na zachowanie wobec dorosłych i rówieśników.

na bieżąco

nauczycielki

4. Poszanowanie własności  prywatnej  każdego człowieka.

na bieżąco

 

nauczycielki

3. Troska o zdrowie dziecka

1. Stwarzanie okazji do samorzutnych zabaw ruchowych indywidualnych i zespołowych z wykorzystaniem sprzętu.

cały rok

nauczycielki

2. Rozwijanie różnorodnych form ruchu na świeżym powietrzu.

na bieżąco według możliwości pogodowych

nauczycielki

3. Zapoznanie dzieci (lub przypomnienie) z budynkiem przed-         szkolnym oraz zasadami bezpiecznego poruszania się i zachowania w pomieszczeniach i na ogrodzie przedszkolnym.

wrzesień

nauczycielki

4. Wyrabianie nawyków higienicznych

- mycie rąk,

- mycie zębów,

- sprzątanie po zakończonej pracy,

- praca dyżurnych,

- spotkanie z pielęgniarką szkolną.

cały rok

nauczycielki oraz wszyscy pracownicy

5. Realizacja programu profilaktycznego

cały rok

nauczycielki

4. Zapewnienie równych szans do korzystania  z edukacji elementarnej

1. Przygotowanie do nauki czytania, pisania, rozwijanie myślenia matematycznego.

cały rok

nauczycielki

2. Stosowanie zróżnicowanych form i metod pracy z dziećmi.

cały rok

nauczycielki

3. Wzbogacanie zasobów zabawek, gier dydaktycznych.

na bieżąco

dyrektor

4. Tworzenie kącików zainteresowań.

na bieżąco

nauczycielki

5.Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

cały rok

nauczycielki

6. Prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi mającymi trudności.

cały rok

nauczycielki

7. Praca z dziećmi uzdolnionymi.

cały rok

nauczycielki

8. Promowanie akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

cały rok

nauczycielki