Koncepcja Pracy Publicznego Przedszkola

 

w Zespole Szkół im. Celestyna Kamińskiego  w Dąbrowie Chełmińskiej

 

 

Dokąd zmierzamy – strategia rozwoju placówki

Nasza wizja

Nasze przedszkole jest:

 • przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci i rodziców, promującym działania twórcze,
 • placówką przyjazną, innowacyjną przygotowującą dzieci do podjęcia nauki  w szkole, które nastawione są na osiąganie sukcesów.

Naszym marzeniem jest, aby dzieci:

 • rozumiały wartości, np. piękna, prawdy, dobra, przyjaźni, miłości, uczciwości, odpowiedzialności, sprawiedliwości,
 • rozumiały kulturę, sztukę, muzykę,
 • potrafiły wyrażać swoje odczucia estetyczne związane z przeżywaniem wartości artystycznych,
 • brały aktywny udział w interpretowaniu plastyki, ruchu i muzyki.

Zmierzamy do:

 • wychowania samodzielnego, kreatywnie myślącego, otwartego na kontakty z otoczeniem, umiejącego współdziałać z innymi, wszechstronnie rozwiniętego przedszkolaka.

Nasza misja

W naszym przedszkolu dziecko:

 • znajduje możliwość indywidualnego rozwoju,
 • rozwija aktywność twórczą,
 • rozwija zainteresowania literaturą, muzyką, kulturą i sztuką,
 • obcuje ze sztuką,
 • zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy,
 • kreatywnie wyraża własne myśli, doświadczenia i wrażenia odbierane  z rzeczywistości,
 • poznaje swoje prawa,
 • czuje się bezpiecznie w życzliwej atmosferze.

System wartości

 • Twórczość - dziecko wyzwoli swoją ekspresję w pracach artystycznych, odbiera twórczość innych i potrafi ja odczuwać, zinterpretować i rozwijać.
 • Wytrwałość – podjęte działania doprowadza do końca, jest wytrwały w swoich postanowieniach.
 • Doskonałość – dąży do rozwijania swoich umiejętności i sprawności, jest poszukujący i twórczy.
 • Szczęście – praca daje mu radość i satysfakcję, tworzy z pasją i zapałem.
 • Odwaga – swoje prace prezentuje w sposób jasny i pewny, nie boi się sięgać po nowe wyzwania, pokonuje trudności i wyciąga z nich wnioski.
 • Piękno - dziecko dostrzega wartości w sztuce (literatura, plastyka, muzyka, taniec) ii w sporcie, opisuje i przeżywa wartości tkwiące w przyrodzie i technice.

Cele przedszkola twórczości

 • Rozwijanie postaw twórczych dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy  i umożliwianie kontaktu ze sztuką.
 • Tworzenie sprzyjających indywidualnemu rozwojowi dziecka dostosowanych do jego potrzeb, możliwości, a także najbliższego rozwoju.
 • Wspieranie rodziców w rozwijaniu u dzieci ich indywidualnych zainteresowań.
 • Aktywizowanie rodziców do udziału w życiu przedszkola.

Sposoby realizacji celów

 • Organizowanie zajęć wyzwalających samodzielność i aktywność dziecka.
 • Tworzenie sytuacji sprzyjających bezpośredniemu, wielozmysłowemu obcowaniu ze sztuką.
 • Zachęcanie rodziców do działań na rzecz przedszkola.
 • Uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunku i zakresu zadań realizowanych  w przedszkolu.
 • Informowanie na bieżąco o postępach dziecka.

Zaspokajanie potrzeby społecznego środowiska lokalnego.

 • Placówka nasza swoją działalność opiera na idei partnerstwa i współdziałania  w relacji  rodzic - nauczyciel i odwrotnie.
 • Wspieramy rodziców w rozwijaniu u dzieci ich indywidualnych zainteresowań  i zdolności.
 • Podmiotowo traktujemy dziecko, troszczymy się o każde dziecko i wspieramy jako odrębną indywidualność.
 • Pomagamy rozwijać talenty i umiejętności, które pozwolą każdemu dziecku znaleźć jednostkę w społeczeństwie wyrastającą z polskiej tradycji.
 • Stwarzamy okazje do samodzielnego podejmowania decyzji, wyboru celu działania, jego przebiegu, efektu i oceniania.