Program Profilaktyczny Publicznego Przedszkola

w Zespole Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej

I. Wstęp

Celem programu jest kształtowanie pozytywnych postaw  i bezpiecznych zachowań dzieci w sytuacjach zagrażających ich życiu i zdrowiu. Ponadto realizacja programu ma wyposażyć dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności i wiadomości dotyczące dbania  o własne zdrowie i bezpieczeństwo.

II. Cele programu

Cele główne programu:

 1. Wdrożenie dzieci do stosowania zasad bezpieczeństwa.
 2. Kształtowanie u dzieci umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia.

Cele szczegółowe programu: Uświadomienie dzieci o istniejących w życiu zagrożeniach.

1.  Uświadomienie dzieci o istniejących w życiu zagrożeniach.

2. Wykształcenie umiejętności skutecznego radzenia sobie z w sytuacji zagrożenia.

3. Rozróżnianie dobra od zła.

4. Zdawanie sobie sprawy z niebezpieczeństwa wynikającego z niewłaściwego postępowania / przypadkowych spotkań z nieznajomym.

5. Rozumienie powszechnych zakazów / nakazów w celu uniknięcia wypadku i innych.

6. Utrwalenie ogólnych zasad, np. prawidłowego poruszania się po drodze oraz wewnątrzprzedszkolnych, np. właściwego korzystania z placu zabaw.

7. Uczenie się odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale innych (aspekt moralny).

8. Upowszechnienie wiedzy o zdrowiu i zasadach mu sprzyjających (promocja zdrowego stylu życia).

9. Tworzenie warunków służących sprawności i aktywności fizycznej dzieci.

10.  Podkreślenie szkodliwego wpływu na organizm różnego rodzaju używek.

11.  Zapobieganie oraz potępianie agresji i przemocy.

12.  Nabywanie umiejętności przeciwstawiania się złu fizycznemu i psychicznemu (promocja postaw asertywnych).

13.  Rozwijanie podstawowych umiejętności życiowych.

14.  Uświadomienie dziecka o zagrożeniach związanych z dostępem do sieci internet.

III. Poziomy oddziaływań

 1. Działania w wymiarze przedszkola.
 2. Działania w wymiarze grupy.
 3. Działania na rzecz indywidualnych osób.

IV. Bloki tematyczne

 1. Bezpieczeństwo na co dzień
 2. Piramida zdrowego żywienia
 3. Higieniczny tryb życia
 4. Ruch w życiu człowieka
 5. Zagrożenia ze strony środowiska przyrodniczego
 6. Przedszkole bez nałogów
 7. Agresja i przemoc
 8. Dziecko w świecie wirtualnym

V. Zakres treści

Nazwa bloku tematycznego

 

Zamierzone cele operacyjne

 

1. Bezpieczeństwo na co dzień

Dziecko:

- rozumie pojęcie bezpieczeństwo,

- reaguje na hasła: pali się, ewakuacja itp.,

- wykazuje znajomość imienia, nazwiska oraz własnego adresu zamieszkania,

- wykazuje znajomość imion i nazwisk rodziców / opiekunów;

- zna zasady bezpiecznego poruszania się po drodze,

- rozróżnia podstawowe znaki drogowe (informacyjne, ostrzegawcze,

- stosuje się do sygnalizacji świetlnej,

- wie, jakie są numery telefonów alarmowych (997, 998, 999, 112),

- orientuje się, do kogo może zwrócić się o pomoc (np. do policjanta),

- zna inne ważniejsze instytucje i pełnione przez nie role społeczne,

- przestrzega zasad ustalonych w grupie przedszkolnej (kontrakt grupowy),

- stosuje się do zasad bezpiecznego korzystania z placu zabaw / sprzętu / zabawek,

- porusza się w miejscach dozwolonych,

- nie oddala się samo od grupy przedszkolnej,

- nie korzysta z urządzeń elektrycznych, nie bawi się przedmiotami niebezpiecznymi, np. zapałkami, szkłem i in.,

- przewiduje sytuacje zagrażające bezpieczeństwu / życiu oraz ich konsekwencje,

- wykazuje nieufność w stosunku do nieznajomych,

- samodzielnie i bezpiecznie organizuje sobie czas wolny,

- gości w przedszkolu, np. policjanta, strażaka, pielęgniarkę (w miarę możliwości),

­- wie, że opiekę nad nim sprawuje osoba dorosła.

2. Piramida zdrowego żywienia

- poznaje schemat piramidy zdrowego żywienia (jej piętra),

- orientuje się w zasadach zdrowego stylu odżywiania (wymienia zdrowe produkty, tj. owoce, warzywa, mleko i jego przetwory, ryby, ciemne pieczywo, itd.),

- dostrzega związek pomiędzy zdrowiem a chorobą,

- wie, na czym polega profilaktyka zdrowotna (np. szczepienia ochronne),

- podaje przyczyny i skutki nieprawidłowego odżywiania się (m. in. otyłość, próchnica, brak witamin, niska odporność organizmu = przeziębianie się),

- zna umiar w jedzeniu (nie objada się),

- przezwycięża niechęć do spożywania niektórych potraw,

- myje owoce i warzywa przed spożyciem,

 

3. Higieniczny tryb życia

- rozumie pojęcia: higiena, higieniczny tryb życia,

- wyróżnia przybory niezbędne do utrzymania higieny,

- stosuje higienę na co dzień:

 • myje ręce przed / po posiłku, po korzystaniu z toalety, po kontakcie z różnymi przedmiotami, zwierzętami,
 • dba o czystość własnego ciała (regularna kąpiel, używanie kosmetyków),
 • dba o czystość ubrania / bielizny,
 • używa wyłącznie swoich przyborów toaletowych,
 • utrzymuje porządek otoczenia wokół siebie (np. sprząta po sobie),
 • zdaje sobie sprawę z konieczności chodzenia do snu o tej samej porze (higiena snu),
 • rozumie istotę wypoczynku,
 • wykazuje wrażliwość na nadmierny hałas,
 • podkreśla rolę codziennych ćwiczeń fizycznych,
 • uczy się podstawowych umiejętności relaksacji  i odprężenia (higiena psychiczna),
 • wie, o konieczności umiejętnego korzystania z chusteczek higienicznych,
 • zasłania usta podczas kaszlu / kichania,
 • unika bezpośredniego kontaktu z osobą chorą,
 • wie o potrzebie przebywania w wywietrzonych pomieszczeniach.

4. Ruch w życiu człowieka

- rozumie znaczenie aktywności ruchowej, sportu w życiu,

- posługuje się pojęciem zdrowie,

- wie, o potrzebie częstego przebywania na świeżym powietrzu,

- bierze aktywny udział w zajęciach ruchowych, gimnastykuje się,

- uprawia sporty (gra w piłkę, jazda na rowerze, bieganie, itp.),

- ubiera się odpowiednio do warunków pogodowych,

- dba o prawidłową postawę ciała,

- chodzi na spacery,

- wie, jak zapobiegać przemarznięciu / przegrzaniu.

 

5. Zagrożenia ze środowiska przyrodniczego

- wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych,

- nie dotyka zwierząt, zwłaszcza dzikich,

- wie, że nie należy karmić bez zgody / drażnić zwierząt,

- zna pozycję obronną, by uniknąć, np. pogryzienia,

- orientuje się, jak wyglądają tabliczki informujące, np. o terenie strzeżonym przez psa,

- zna wybrane rośliny i inne zagrażające życiu (np. grzyby, owoce trujące),

- nie spożywa potraw niewiadomego pochodzenia,

- wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia, gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić,

- rozumie konieczność pozostawania w miejscu bezpiecznym w czasie burzy, huraganu, powodzi, ulewy, upałów itp.

 

6. Przedszkole bez nałogów

- jest świadome niebezpieczeństw związanych z uzależnieniami / nałogami,

- prezentuje właściwą postawę przeciw,

- orientuje się w procesie uzależnienia człowieka od czegoś (zna ich niekorzystny wpływ na organizm);

- wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości),

- wie, co sprzyja uzależnieniu człowieka (alkohol, papierosy, leki, internet, telewizja),

- nabywa umiejętność odmawianie NIE bez poczucia winy (asertywność),

- nie jest podatne na wpływ reklam (tzw. ukryte programy) oraz osób mających złe zamiary.

 

7. Agresja i przemoc

- zna pojęcia: agresja i przemoc,

- umie nazwać swoje ,

- odgrywa i demonstruje wybrane uczucia (scenki sytuacyjne),

- uczy się oswajać z własnym strachem (Strach ma wielkie oczy, Jak przestraszyć swój strach?),

- potrafić utożsamić się z inną osobą (kształtowanie umiejętności empatycznych),

- podaje sposoby na pokonanie złości,

- reaguje na różne formy agresji i przemocy,

- orientuje się, jakie są skutki agresji /przemocy na świecie dla ludzi,

- uczy się być asertywne,

- rozumie znaczenie słowa zgoda, kompromis,

- wykazuje ostrożność i nieufność w kontakcie z osobami obcymi, zły dotyk,

- przestrzega zakazu przyjmowania różnych rzeczy, np. słodyczy od osób nieznajomych,

- stara się być przyjazne dla otoczenia.

8. Dziecko w świecie wirtualnym

-  zna zagrożenia związane z korzystaniem z dostępu do sieci (np. ,

-  korzysta z internetu tylko za zgodą rodziców / osób dorosłych,

-  nie traktuje komputera jak największego towarzysza zabaw,

- zdaje sobie sprawę, że świat wirtualny to świat iluzji (rozróżnienie rzeczywistości od świata

wirtualnego – nierzeczywistego),

- nie promuje zachowań agresywnych, przemocy obecnej, np. w grach komputerowych,

-dostrzega także pozytywny wpływ świata wirtualnego (np. rozwój myślenia, kojarzenia, wyobraźni, pogłębienie wiedzy, wzmocnienie poczucia własnej wartości, itp.)

VI. Metody i formy realizacji programu

a. metody

- podające (pogadanka, opowiadanie, historyjka obrazkowa, anegdota i inne),

- problemowe (konwersacje, metody aktywizujące typu inscenizacja, drama, gry     dydaktyczne, dyskusja, burza mózgów i in.),

- praktyczne ( ćwiczenia i działania oparte na konkrecie, pokaz, symulacja, spotkania, wycieczki i in.),

- eksponujące (np. film, ekspozycja i in.),

- programowane (z użyciem np. komputera i projektora).

b. formy

- indywidualne

- zespołowe

- grupowe (jednolite/zróżnicowane)