Prawa i obowiązki rodziców w Publicznym Przedszkolu 

 

w Zespole Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej

 

 

Rodzice mają prawo do:

a. zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z koncepcji pracy przedszkola,

b. uzyskania na bieżącą rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

c. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczyciel w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy psychologiczno –pedagogicznej,

d. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji i opinii na temat pracy przedszkola,

e. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny,

f. czynnego uczestnictwa w życiu przedszkola,

g. wspierania przedszkola w jego działaniach.

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

a. przestrzeganie niniejszego Statutu, respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

b. wyposażenie dziecka w niezbędną odzież, przedmioty i przybory,

c. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez osobę upoważnioną przez rodziców pełnoletnią osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

d. terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,

e. przestrzeganie godzin pracy przedszkola,

f. przestrzeganie zasad higieny i bhp na terenie przedszkola,

g. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu i niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

h. rodzice mają obowiązek poinformować na piśmie Dyrektora Przedszkola o swojej czasowej nieobecności lub wyjeździe i ustanowionym pełnomocnictwie notarialnym w sprawowaniu opieki nad dzieckiem przez osoby trzecie,

i. wykazywanie zainteresowania postępami dziecka w procesie dydaktyczno - wychowawczym, uczestniczenie w zebraniach rodziców, utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielem bądź z dyrektorem przedszkola w celu uzyskania aktualnych informacji o dziecku,

j. respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji,

k. rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.