Program Wychowawczy Publicznego Przedszkola

w Zespole Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej

„W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem…”

( Jan Paweł II )

I. Wstęp
Program Wychowawczy Przedszkola został opracowany w celu realizacji fundamentalnych wartości. Celem głównym jest stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami, relacjami ze środowiskiem społeczno - kulturalnym i przyrodniczym. Program wychowawczy ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględniając potrzeby społeczności przedszkolnej tj. dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników przedszkola. Integruje nauczycieli i rodziców w realizowaniu celów wychowawczych. Ma on za zadanie określić jakimi wartościami kierujemy się w stosunku do wychowanka, jego rodzica, jakie normy postępowania są pożądane aby dziecko mogło funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi rolami społecznymi.


II.  Założenia programowe
Do głównych założeń programu należą:
- stwarzanie sytuacji , w których dziecko lepiej pozna siebie i innych,
- obserwowanie, naśladowanie przez dzieci rówieśników i dorosłych z otoczenia,
- dokonywanie oceny zachowań innych oraz ustosunkowanie się emocjonalne do nich,
- kierowanie doświadczeniami i kreowanie przez nauczyciela sytuacji edukacyjnych, sprzyjających kształtowaniu pozytywnego, optymistycznego spojrzenia dziecka na świat oraz budowaniu obrazu samego siebie jako składnika osobowości człowieka,
- lepsze poznanie dzieci przez ich rodziców,
- integracja dzieci, nauczycieli i rodziców we wspólnych zajęciach jako pomoc w porozumiewaniu się, lepszym wzajemnym poznaniu,
- poznawanie przez rodziców sposobów wspomagania rozwoju dziecka i dróg porozumiewania się z nim,
- umożliwienie rodzicom i dzieciom spędzania wspólnego czasu w placówce,
- przeżywanie przez dzieci i rodziców wspólnej radości z przebywania ze sobą i wspólnych działań,
- poznanie werbalnych i pozawerbalnych środków komunikacji z dzieckiem, rodzicami  i wychowawcą w trakcie spotkań integracyjnych.


III. Cele programu wychowawczego
1. Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta.
2. Kształtowanie umiejętności komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny.
3. Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z innymi:

 • kształtowanie podstawowych powinności moralnych: np. życzliwości, tolerancji, sprawiedliwości, odpowiedzialności, uczciwości,
 • polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu,
 • rozróżniania dobra od zła.

4. Uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków.
5. Pomoc dziecku w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ja”.
6. Uświadomienie złożoności otaczającego świata i czyhających zagrożeń.
7. Kształtowanie życzliwego i otwartego stosunku do ludzi i przyrody
8. Rozwijanie dbałości o własne zdrowie, higienę i bezpieczeństwo.
9. Wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych.


IV. Zadania przedszkola
1. Poznaj swoje tradycje rodzinne i narodowe:

 • kultywuj tradycje swojej rodziny,
 • rozmawiaj z rodzicami o ich pracy,
 • pamiętaj o uroczystościach rodzinnych,
 • szanuj język ojczysty i tradycje narodowe,
 • poznaj piękno swojego kraju, regionu, wsi.

Zagadnienia do realizacji:

 • pobudzanie ciekawości do interesowania się historią i tradycjami swojej rodziny,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez udział rodziców i dziadków w uroczystościach organizowanych w przedszkolu, zajęciach otwartych, festynach,
 • wykonanie drzewa. genealogicznego swojej rodziny,
 • prowadzenie rozmów i zajęć dotyczących poznawania pracy zawodowej rodziców i dziadków,
 • realizowanie tematów kompleksowych dotyczących poznawania zawodów np. strażaka, policjanta, lekarza itp.,
 • w trakcie zajęć oraz przy każdej nadarzającej się okazji uświadamianie dzieciom ich przynależności narodowej,
 • jesteśmy Polakami, mówimy po polsku, rozumiemy znaczenie słowa ojczyzna,
 • zapoznawanie dzieci z barwami narodowymi, godłem i hymnem Polski,
 • pomaganie w orientowaniu się na mapie Polski,
 • okazywanie piękna naszej ojczyzny za pomocą ilustracji, obrazów, albumów, slajdów.

2. Kontroluj swoje zachowanie:

 • unikaj krzyku, kłótliwości,
 • przestrzegaj zawartych umów, reguł,
 • oceniaj zachowanie, a nie osoby,
 • wyrażaj swoje emocje w sposób kontrolowany,
 • korzystaj z pomocy dorosłych w trudnych sytuacjach,
 • ciesz się z sukcesów, przyjmuj z godnością porażki,
 • wystrzegaj się kłamstwa,
 • mów o swoich uczuciach, odczuciach,

Zagadnienia do realizacji:

 • ustalenie reguł i norm życia w grupie, przestrzeganie ich, np: zgodnego zachowania się podczas zabaw , kulturalnego włączania się do zabaw kolegów,
 • korzystania ze sprzętu i zabawek,
 • porozumiewania się umiarkowanym głosem,
 • przestrzegania zasad podporządkowania się dyżurnym np. w łazience ,w sali,
 • ponoszenia konsekwencji łamania przyjętych umów,
 • reagowanie na umówione sygnały np. sygnał kończący zabawę,
 • uczenie dzieci właściwego zachowania w stosunku do innych ( nie stosujemy obraźliwych słów),
 • uczenie dzieci wyrażania umiejętności określania swoich uczuć, wyrażania swoich oczekiwań w sposób zrozumiały dla innych,
 • zapoznanie z bezpiecznymi sposobami rozładowania emocji, nie wyrządzając krzywdy innym (np. gryzmolenie po kartce, zgniatanie gazety, darcie papieru),
 • poznawanie wzorców właściwego zachowania(postawa nauczyciela, postacie z literatury),
 • poszukiwanie sposobów nagradzania sukcesów innych,
 • udział w inscenizacjach dziecięcych z wykorzystaniem literatury,
 • rozróżnianie prawdy, fałszu, kłamstwa, fantazji w utworach literackich i w sytuacjach codziennych,
 • podejmowanie prób oceny i ocenianie postępowania bohaterów bajek i opowiadań,
 • układanie zakończeń historyjek obrazkowych, przewidywanie skutków złego, postępowania, wyciąganie wniosków,
 • rozumienie konsekwencji kłamstwa dla siebie i innych,
 • podejmowanie oceny postępowania własnego i kolegów w konkretnych sytuacjach,
 • włączanie zabaw dramowych jako element bloku integracyjnego określającego samopoczucie dziecka,
 • systematyczne prowadzenie rozmów, wyjaśnień, wymiany zdań i przedstawienia argumentów dotyczących własnych ocen i odczuć, liczenie się z odczuciami drugiej osoby,
 • uczenie się mówienia o rzeczach miłych, wyrażanie dezaprobaty dla zachowań negatywnych.

3. Bądź kulturalny:

 • używaj form grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuję,
 • nie mów z pełnymi ustami,
 • okazuj szacunek dorosłym i starszym osobom,
 • pamiętaj o kulturalnym zachowaniu w trakcie powitań i pożegnań,
 • bądź miły dla innych osób (kolegów i dorosłych),
 • dbaj o porządek wokół siebie (nie śmieć, sprzątaj po zabawie),
 • słuchaj kiedy inni mówią, mów kiedy inni słuchają.

Zagadnienia do realizacji:

 • samodzielne podejmowanie prostych obowiązków w domu i przedszkolu (sprzątanie swoich zabawek, układanie książek itp.),
 • uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych członków rodziny (spokojne i ciche zachowanie podczas gdy inni odpoczywają, opiekowanie się osobami chorymi i starszymi),
 • uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach (dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuje, przepraszam),
 • dostarczenie dzieciom wzorców właściwego zachowania się (postawa nauczycielki, postaci z literatury itp.),
 • utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (sklep, autobus, kino),
 • poszanowanie własności i wytworów pracy kolegów,
 • uczenie się mówienia miłych słów oraz dziękowanie innym za te słowa,
 • rozmawianie z dziećmi na temat prostych przepisów savoir-vivr'u, stosowanie ich  w sytuacjach codziennych,
 • opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia (np. nie mówienie z pełnymi ustami, używanie serwetki itp.),
 • przyzwyczajanie dzieci do przestrzegania zasad dotyczących utrzymywania porządku, uszanowania zieleni w najbliższym otoczeniu (papierki wrzucamy do kosza, nie depczemy trawników i skwerków, nie niszczymy drzew i krzewów, uczestniczenie  w corocznej akcji "Sprzątanie Ziemi, Sprzątanie Świata".

4. Bądź koleżeński

 • zgodnie baw się z kolegami,
 • szanuj cudzą własność,
 • dziel się z innymi tym co masz,
 • nie bądź zawzięty w kontaktach z innymi,
 • nie wyrządzaj krzywdy innym,
 • nie rób drugiemu co tobie niemiłe (nie wyśmiewaj się, nie przedrzeźniaj, nie przerywaj),
 • pomagaj tym, którzy tej pomocy potrzebują.

Zagadnienia do realizacji:

 • zawieranie umów z dziećmi dotyczących właściwego zachowania w przedszkolu, konsekwentne ich przestrzeganie,
 • interesowanie się wytworami swoich kolegów, dostrzeganie wysiłku włożonego w ich powstanie, poszanowanie własności, wytworów pracy kolegów,
 • rozumienie, że inni mają takie same potrzeby jak ja: uczestnictwa w zabawach, korzystania z zabawek, spożywania słodyczy (w związku z tym dzielenia się nimi)
 • uczenia się właściwego zachowania podczas rozwiązywania zaistniałego konfliktu - używanie zwrotów grzecznościowych, korzystanie z pomocy i doradztwa nauczycielki, zrozumienie tego, co przeżywają inni,
 • słuchanie kolegów pełniących dyżur podporządkowywanie się ich poleceniom i uwagom,
 • wyrabianie nawyku uprzejmego witania się z kolegami spotkanymi w szatni lub na podwórku (mówienie dzień dobry, skinienie ręką, itp.),
 • sprawianie radości choremu koledze przez, np. wspólne pisanie listu, przygotowanie upominku, odwiedziny,
 • dostrzeganie i przeciwstawianie się przejawom samolubstwa, okrucieństwa, przezywania, dokuczania (rozumienie przeżyć z tym związanych)
 • sprawianie radości innym dzieciom, przez składanie życzeń imieninowych, urodzinowych, wykonywanie dla nich upominków,
 • opiekowanie się nowymi kolegami oraz tymi, którzy tej pomocy potrzebują (rozumienie ich zagubienia i nieporadności).

5. Dbaj o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Stosuj zasadę „ w zdrowym ciele, zdrowy duch”

 • często korzystaj z pobytu na świeżym powietrzu,
 • hartuj swój organizm,
 • ubieraj się odpowiednio do temperatury,
 • zjadaj przygotowane dla ciebie posiłki,
 • pamiętaj o korzystaniu z zabiegów higienicznych,
 • zasłaniaj nos i usta przy kichaniu i kasłaniu,
 • nie obawiaj się wizyty u lekarza, mów o tym czego się boisz,
 • unikaj hałasu,
 • nie oddalaj się od grupy, z miejsca zabaw,
 • nie próbuj produktów nieznanego pochodzenia,
 • informuj dorosłych o swoich dolegliwościach (skaleczenie, złe samopoczucie),
 • pamiętaj swój adres zamieszkania,
 • unikaj niebezpiecznych zabaw i zachowań,
 • zachowaj ostrożność w kontaktach z obcymi,
 • nie zbliżaj się do nieznanych zwierząt,
 • przestrzegaj zasad ruchu drogowego dla pieszych.


Zagadnienia do realizacji:

 • dostarczanie dzieciom wzorców właściwego zachowania w różnych sytuacjach,
 • czynne uczestnictwo dzieci w zabawach organizowanych przez nauczyciela (spacery wycieczki, zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń gimnastycznych, pobyt na świeżym powietrzu),
 • uczenie się umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubrania stosownie do pogody (wykorzystanie pomocy dydaktycznych "Ubieram się sam",
 • kształtowanie nawyku zjadania wszystkich potraw,
 • systematyczne mobilizowanie dzieci do stosowania zabiegów higienicznych oraz mycia rąk przed posiłkami i po wyjściu z ubikacji,
 • rozumienie potrzeby wizyt kontrolnych u lekarza pediatry oraz stałego kontrolowania i leczenia zębów- spotkania z lekarzem, wizyta w gabinecie stomatologicznym,
 • stosowanie w zajęciach różnych form sprzyjających zrozumieniu potrzeb własnych i kolegów (drama, pedagogika zabawy itp.),
 • uświadomienie dzieciom konieczności spożywania owoców i warzyw jako źródła witamin (poprzez spożywanie posiłków w przedszkolu, zajęcia dydaktyczne, prace gospodarcze, hodowle prowadzone w kąciku przyrody, filmy edukacyjne, itp.),
 • udział dzieci w konkursach dotyczących zdrowia,
 • cykliczne spotkania z policjantem,
 • ustalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu (sala, teren) oraz na wycieczkach,
 • przestrzeganie zasady spożywania produktów nieznanego pochodzenia (owoce, słodycze, rośliny otrzymywane od obcych),
 • omówienie sposobu postępowania w razie złego samopoczucia, skaleczenia, określonej dolegliwości,
 • zapamiętanie własnego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w toku zajęć, scenek rodzajowych , dramy, poznanie konsekwencji niebezpiecznych zabaw i zachowań,
 • poznanie niektórych możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu,
 • spotkanie z weterynarzem- omówienie zachowań zwierząt gdy: zwierzę jest zdenerwowane, boi się, gdy jest chore,
 • rozumienie przestrzegania zasad kodeksu drogowego dla pieszych,
 • dostarczenie wzorców właściwego zachowania się na ulicy (wycieczki na skrzyżowanie, filmy edukacyjne, książki, inscenizacje).

V. Procedury osiągania celów


1. Metody pracy:

 • Podające: opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z obrazkiem, rozmowa
 • Aktywizujące: drama, pedagogika zabawy, pokaz, wystawa
 • Problemowe: gry dydaktyczne, burza mózgów, inscenizacja, śniegowa kula
 • Praktyczne: ćwiczenia, gry dydaktyczne zabawy intelektualne np. krzyżówki, rebusy, rozsypanki, quizy

2. Formy pracy

 • Praca indywidualna
 • Zabawa oraz inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy
 • Czynności samoobsługowe dzieci oraz prace użyteczne na rzecz przedszkola, domu itp.
 • Spacery i wycieczki
 • Zajęcia zorganizowane przez nauczyciela z całą grupą lub prowadzone w mniejszych zespołach
 • Udział w imprezach i uroczystościach organizowanych na terenie przedszkola i poza nim
 • Udział w konkursach, festiwalach , quizach, turniejach