Rekrutacja do przedszkola w roku  szkolnym 2014/2015


od 3 marca do 14 marca 2014r.

potwierdzenie kontynuacji edukacji przedszkolnej (przyjmowanie deklaracji  o pozostawieniu ich dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym)

od 24 marca do 25 kwietnia 2014r. do godz. 15.00

zapisy do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych

28 kwietnia 2014r.o godz. 14.00

ogłoszenie listy przyjętych do przedszkola  i oddziałów przedszkolnych

Informacje dodatkowe

Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz w roku szkolnym. W kolejnych latach rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola  zobowiązani są do odebrania oraz wypełnienia nowego wniosku  w celu kontynuowania edukacji w naszej placówce. W wyniku nowelizacji ustawy o systemie oświaty w roku szkolnym 2014/2015 obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym objęte są dzieci pięcioletnie oraz dzieci sześcioletnie, które nie zostały objęte obowiązkiem szkolnym.

Rodzice dzieci sześcioletnich (rok urodzenia 2008)

W roku szkolnym 2014/2015 do szkoły pójdą  dzieci, które urodziły się między styczniem, a czerwcem 2008r. Dla dzieci 6 - letnich urodzonych w drugim półroczu oznacza to przesunięcie obowiązku szkolnego o rok. ( Rodzice mogą podjąć decyzję o zapisie do klasy I). W roku szkolnym 2015/2016 do klasy pierwszej pójdą już wszystkie sześciolatki.

Rodzice dzieci pięcioletnich (rok 2009)

W roku szkolnym 2014/2015 obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego objęte są wszystkie dzieci urodzone w 2009r.

W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych  przedszkoli  na rok szkolny 2014/2015 obowiązują:

1. Do publicznego przedszkola  przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze   gminy.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata ( oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

  • Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.
  1. Kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola/szkoły w uzgodnieniu  z wójtem Gminy Dąbrowa Chełmińska tzw. kryteria samorządowe.

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

Kryteria samorządowe

1.

Kandydat do przedszkola zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej danego zespołu szkół

50

2.

Oboje rodzice kandydata pracują ( umowa cywilno – prawna, prowadzenie gospodarstwa rolnego, lub działalność pozarolnicza) lub uczą się systemie dziennym.

20

3.

Wiek kandydata


6-latki i 5-latki

15

4-latki

10

3-latki

5

4.

Czas przebywania kandydata w przedszkolu


Od 6 do 8 godz.

10

Powyżej 8 godz.

15

Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola,  zwany dalej „wnioskiem”, składa się odpowiednio do dyrektora wybranego publicznego przedszkola

Wniosek zawiera:

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata;

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata;

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je posiadają;

5) wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych;.

2. Do wniosku dołącza się odpowiednio:

1.Kryteria ustawowe

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne             w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.5),

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.6);

2. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący

a) oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalnosci gospodarstwa rolnego, działalności gospodarczej, pobieraniu nauki w sytemie dziennym.