SPOTKNIE Z DYREKTOREM ZESPOŁU SZKÓŁ

W styczniu odbyło się spotkanie zespołu z p. dyrektor Elżbietą Galant. Na spotkaniu omówiono bieżące problemy uczniów niepełnosprawnych. Dyskutowano również  na temat trudności pracy dydaktycznej, barier lokalowych i finansowych szkoły w zakresie integracji. Zdecydowano o stworzeniu „zakładki” do strony internetowej pod hasłem „ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY”. Ma ona na celu m.in. przybliżyć rodzicom działania placówki realizowane na rzecz osób z niepełnosprawnością w Zespole Szkoł im. Celestyna Kamińskiego.